GEBRUIKSVOORWAARDEN

(GELDIG M.I.V. 29.09.2017)


BELANGRIJK – Toegang tot en het gebruik van de website Oakley.com (vervolgens de “Website”) worden geregeld door de volgende gebruiksvoorwaarden (vervolgens Gebruiksvoorwaarden). We vragen je vriendelijk om deze gebruiksvoorwaarden, het actuele privacybeleid en het cookiebeleid, die je allebei kunt vinden in het deel “Privacybeleid” van deze website (vervolgens “Privacybeleid”), aandachtig door te lezen voordat je deze website begint te bezoeken. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden van de contractuele overeenkomst tussen jou (“Jij”), de gebruiker van de website, en Luxottica Group S.p.A., dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (samen “Luxottica”, “Wij” of “Ons”), de eigenaar van de website. Luxottica Group S.p.A., is een bedrijf gevestigd in Italië, btw-nummer 10182640150, met een geregistreerd aandelenkapitaal van Euro 28.653.640,38, registratienummer in het bedrijfsregister van Milaan 00891030272, R.E.A. Milaan nr. 1348098, met hoofdkantoor in Piazzale Cadorna 3, 20123, Milaan, Italië, telefoonnummer +39 02863341, faxnummer +39 0286334050.

Luxottica behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken en aan te passen met publicatie op de website van de aangepaste en bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. We vragen je vriendelijk om de gebruiksvoorwaarden door te lezen voordat je de website begint te bezoeken, ook als je via een andere bron, zoals een zoekmachine in internet, de website van derden en/of sociale netwerken hier terecht bent gekomen. Wanneer je deze website bezoekt of gebruikt geef je aan dat je de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en de verderop beschreven voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk accepteert. Gebruik deze website niet als je deze gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren

VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Wanneer je deze website bezoekt of gebruikt verklaar je dat je minstens achttien (18) jaar oud bent, of dat je de website gebruikt onder toezicht van een volwassene of voogd die de website volledig begrijpt en een verantwoordelijk en veilig gebruik ervan kan overzien. Uitsluitend volwassenen mogen via de website producten kopen. Deze bepaling is niet van invloed op beperkingen of uitsluitingen van specifieke juridische bepalingen die in jouw land gelden.

LICENTIEVERLENING

Luxottica verleent je hierbij een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Hierbij wordt elk ander gebruik met betrekking tot commerciële, ondernemingsgerichte, professionele activiteiten of reclameactiviteiten uitgesloten. Ondanks het bovenstaande mag je de website of delen ervan niet wijzigen, vertalen, ontleden, gebruiken voor het creëren van afgeleide werk(en), kopiëren, verspreiden, opbreken, uitzenden, overdragen, publiceren, eigendomsvermeldingen of -labels verwijderen of veranderen, licentie verstrekken, sublicentie verstrekken, overbrengen, verkopen, weerspiegelen, framen, exploiteren, verhuren, leasen, voorzien van een eigen label, vrijheidsbelangen waarborgen of op een andere wijze commercieel uitbuiten (inclusief pagina's, teksten, beelden, beschrijvingen, audiovisuele inhoud van ander werk dat op de website gerepliceerd en gepubliceerd is).

EIGENDOMSRECHTEN

Deze gebruiksvoorwaarden verstrekken slechts een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van de website. Je erkent uitdrukkelijk en je gaat er mee akkoord dat Luxottica geen eigendom of interesse in intellectueel eigendom of aanspraak in en over de website aan jou of iemand anders overdraagt. Alle teksten, beelden, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, geluiden, decoraties, computercodes (inclusief html-codes), programma’s, software, gegevens en databases, producten, informatie en documentatie alsmede het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking “kijk en beleef” en de opstelling van elke inhoud op de website of die via de website verkrijgbaar is, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom en/of licentie van Luxottica (en/of dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen), in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Oakley, de logo’s van Oakley en alle andere namen, logo’s en symbolen die Oakley en diens producten en services identificeren zijn handelsmerken die het eigendom zijn van Oakley (en/of dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) (‘merken’). Het gebruik van dergelijke merken zonder onze schriftelijke toestemming inclusief, maar niet alleen het gebruik van deze merken binnen andere domeinnamen als account-identificatoren voor een website of in zoekwoorden is strikt verboden. Andere producten en bedrijfsnamen of logo’s die op of via de website genoemd of weergegeven worden kunnen een handels- en/of servicemerk van de respectievelijke eigenaren zijn.

BEPERKINGEN

Je gaat ermee akkoord dat je werken die volledig of gedeeltelijk op de website gebaseerd zijn niet wijzigt, verspreidt, bekend maakt of creëert. Je mag de website of een deel ervan niet (en derden hiervoor geen toestemming geven) sublicenseren, verhuren, verkopen, verspreiden, laten circuleren, leveren, omzetten, decoderen, afbreken, ontmantelen, reverse-engineeren, afgeleide werken ervan creëren, wijzigen of vertalen en in geen enkel geval op een andere manier verveelvoudigen, kopiëren, gebruiken of leveren dan hier uitdrukkelijk is toegestaan of voor zover dit wordt toegestaan door de wet die contractueel niet kan worden uitgesloten. Je erkent en accepteert dat jij uitsluitend aansprakelijk bent voor schade aan jouw systemen of het verlies van gegevens voor het gebruik van de website veroorzaakt door de consumptie bij gebruik van inhoud of gegevens. Het is uitdrukkelijk verboden om programma’s en software die voor de werking van de website nodig zijn te kopiëren of programma's te creëren en/of de broncode van dergelijke programma’s terug te traceren, alsmede om informatiecodes van de website en gelieerde hyperlinks te kopiëren, doorgeven, delen, wijzigen, veranderen en verspreiden in elk geval waarin ze werken vormen die door auteursrechten of andere voorschriften worden beschermd. Het is tevens verboden, voor zover dit technisch mogelijk is, om alle informatie die via de website verkregen kan worden als download aan te bieden of te dupliceren voor derden, alsmede om gebruik te maken van datamining, robots of andere tools voor de verzameling, extractie en verwerking van gegevens en om delen van de inhoud van de website te hergebruiken in andere websites of IT-systemen, zonder het gebruik dat uitdrukkelijk door de wet die in jouw land van toepassing toegestaan is te benadelen, mits volledig aan de voorwaarden voor een dergelijk gebruik is voldaan. Het is tevens uitdrukkelijk verboden om op een willekeurige wijze en voor een willekeurig doeleinde de geregistreerde accounts van andere gebruikers alsmede andere netwerken of IT-systemen die aan de website verbonden zijn te betreden, of hier een poging tot te verrichten. Luxottica behoudt zich direct en indirect het recht voor om alle noodzakelijke en geschikt geachte juridische maatregelen te treffen wanneer je deze website, deze gebruiksaanwijzingen of rechten van derden in strijd met de toepasselijke wet gebruikt. Luxottica behoudt zich tevens het recht voor om alle werken, beelden, teksten en inhoud van deze website die door auteursrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten beschermd worden op elke technisch mogelijke wijze te beschermen. Wanneer je je op de website registreert, wordt je gevraagd om volledige, up-to-date en uitsluitend echte informatie te verstrekken. Het is uitdrukkelijk verboden om namen, logingegevens of profielen te gebruiken die niet aan jouw echte identiteit zijn verbonden.

PRIVACYBELEID

We vragen je om het Privacybeleid op de volgende link door te lezen, voordat je de website opent: Privacybeleid met betrekking tot het inzamelen en gebruik van persoonsgegevens en persoonlijke informatie door Luxottica.

BESCHIKBAARHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE SERVICE

Je erkent en accepteert dat Luxottica zich het recht voorbehoud om naar diens goeddunken tijdelijk of permanent (i) de hele (of een deel van de) website op te schorten of te verwijderen, en/of (ii) elke toegang tot de website te deactiveren, zonder hier aansprakelijk voor te zijn.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan de toegang tot andere websites of online sociale medianetwerken of andere pagina’s vereenvoudigen. Deze websites, netwerken of pagina’s zijn niet noodzakelijkerwijs door Luxottica gereviewd en worden beheerd en onderhouden door derden die niet door Luxottica worden gecontroleerd. Daarom ontkent Luxottica elke aansprakelijkheid voor de inhoud, de materialen, de nauwkeurigheid van de informatie en/of de kwaliteit van de producten of services die op deze websites van derden geleverd, beschikbaar gesteld of geadverteerd worden. Het bestaan van links naar websites van derden op deze website betekent niet dat Luxottica dergelijke websites of de producten of services die door deze websites aangeboden worden (en waar Luxottica elke aansprakelijkheid van ontkent) ondersteunt. Je moet de voorwaarden van dergelijke websites van derden controleren, alvorens deze websites te gebruiken.

AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN

Voor zover dit juridisch toegestaan is, kunnen Luxottica en/of dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep, alsmede andere entiteiten en subjecten die aan het hosten van de services of de ontwikkeling van de inhoud en services van de website bijdragen niet aansprakelijk worden geacht voor indirecte of onvoorziene schade (of verlies van geld of economische schade of verlies, ongeacht de manier waarop dit gebeurt, direct of indirect) die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website of de services ervan of de onbeschikbaarheid van dergelijke services. Deze en alle andere voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden die de aansprakelijkheidslimieten van Luxottica en dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep bevatten zijn niet van toepassing in het geval van fraude, ernstige nalatigheid, schending van de verplichtingen die voortkomen uit openbare voorwaarden, of in alle andere gevallen waarin dergelijke aansprakelijkheidslimieten of -uitsluitingen verboden zijn in overeenstemming met de wetten die in jouw land van toepassing zijn.

DOOR JOU GELEVERDE INHOUD

Luxottica behoudt zich het recht voor om op deze website prikborden, chatrooms, ruimtes voor opmerkingen, aanplakborden, forums, nieuwsgroepen, delen waar gepost kan worden of andere soortgelijke communicatiegelegenheden aan te bieden. In dergelijke gevallen ontvangen we graag jouw mening over onze website. Opmerkingen, berichten, meningen, reviews, posts op aanplakborden, ideeën, tips en tekst, beelden, links, audiovisuele inhoud, creatieve inhoud, muziek of ander materiaal dat je aan Luxottica levert of op een willekeurige manier naar de verschillende delen of pagina’s van de websites die voor alle gebruikers toegankelijk zijn (“Inhoud gepost door gebruikers”) upload of post mogen niet illegaal of aanstootgevend zijn of de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk verboden om willekeurige inhoud gepost door gebruikers op de website op een willekeurige manier of met een willekeurig middel te publiceren of delen ofwel ernaar uploaden die: a) de particuliere rechten of geheimhoudingsrechten van derden schendt; b) handelingen aansporen of aanbevelen die onverantwoordelijk, asociaal, illegaal of in strijd met de openbare orde of de aanvaarde moraliteit zijn; c) lasterlijk, discriminerend, offensief of obsceen zijn of de religieuze gevoeligheid van anderen aantasten; d) geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, invaliditeit, ziekte en dergelijke aantasten en/of discrimineren; e) beelden of opmerkingen bevatten die ongeoorloofd, pornografisch of in strijd met het algemene gevoel van fatsoen zijn; f) openlijke reclame of sluikreclame vormen of ongevraagde en/of ongewenste commerciële informatie (ook in verborgen vorm) of communicatie bevatten; g) de toepasselijke voorwaarden met betrekking tot de reclamewet of relevante industriële reclamenormen of verkooppraktijken schenden; h) op een willekeurige manier illegaal of oneerlijk competitief gedrag vormen of misleidende of agressieve commerciële praktijken vormen; i) nadelig zijn voor Luxottica, de website of andere gebruikers; j) nieuws, meningen of beledigende opmerkingen bevatten of producten van derden of andere ondernemingen die dergelijke producten of ondernemingen in diskrediet brengen of zullen brengen; k) nieuws leveren die openlijk en moedwillig nep of onwaar is; l) de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.

LICENTIEOVEREENKOMST EN OVERDRACHT VAN COMMERCIËLE GEBRUIKSRECHTEN

Wanneer je willekeurige of alle inhoud gepost door gebruikers levert, verleen je Luxottica het niet-exclusieve, royaltyvrije, permanente en onherroepbare recht en de licentie om de inhoud gepost door gebruikers te gebruiken, verveelvoudigen, kopiëren, wijzigen, veranderen, openbaren, tentoonstellen, posten, doorgeven, verzenden, verspreiden of op een andere manier gebruiken zodat Luxottica en dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep permanent het recht hebben en zullen hebben voor de verveelvoudiging, publicatie, vertaling en toepassing van dergelijke inhoud gepost door gebruikers voor elke vorm van gebruik, waaronder promotie- en reclamedoeleinden in alle media ongeacht of deze nu bekend is of later zal ontstaan, zonder kennismaking aan, voordelen of vergoeding voor jou. Voor dit doel zie je uitdrukkelijk af van alle rechten, redenen, claims en handelingen die je het recht op inspectie of goedkeuring van materiaal dat geproduceerd kan worden met of gebruikt kan worden in verband met jouw inhoud gepost door gebruikers (voor zover dit juridisch is toegestaan). Je ziet onherroepelijk af van en accepteert dat je geen enkele aanspraak zult maken op een ‘moreel recht’ dat nu of in de toekomst in verband met inhoud gepost door gebruikers kan ontstaan. Door inhoud gepost door gebruikers aan ons te verstrekken, verklaar en waarborg je dat je beschikt over elke noodzakelijk recht, titel en licentie over deze inhoud gepost door gebruikers, inclusief het recht om het vrijuit te kunnen gebruiken en anderen toestemming te geven om het te gebruiken en publiceren, en waarborg je dat de publicatie, de voorlegging en het gebruik - ook commercieel - van dergelijke materialen op de website geen schending of overtreding vormt van de rechten van derden, inclusief maar niet uitsluitend particuliere rechten, commerciële gebruiksrechten, reclamerechten, beeldrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

SCHADEVERGOEDING

Wanneer je de website gebruikt ga je ermee akkoord dat je Luxottica en dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep, alsmede diens bestuursleden, werknemers en vertegenwoordigers beschermt, schadeloos stelt voor en vrijwaart van verlies, directe of indirecte schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (inclusief gerechtelijke kosten) die door derden ingediend worden wegens: (i) jouw inhoud gepost door gebruikers; (ii) jouw schending van een willekeurige gebruiksvoorwaarde; en (iii) jouw schending van de rechten van derden, waaronder maar niet uitsluitend particuliere rechten of intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten. Deze schadeloosstelling blijft ook na verloop van de duur van jouw gebruik van de website bestaan, tot een recht of aanverwante handeling verjaard is.

PUBLICATIE WEIGEREN EN RECHT OP VERWIJDERING

Elke mening en/of tip van gebruikers of derden die op de pagina’s of in de delen die via de website bereikbaar zijn gepost wordt, alsmede alle andere algemene inhoud gepost door gebruikers, kan uitsluitend worden toegeschreven aan de persoon die deze mening en/of tip daadwerkelijk gegeven heeft of gepost of dergelijke inhoud via de website verstrekt heeft, zonder alle andere voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te benadelen. Inhoud gepost door gebruikers en meningen en/of tips die door een gebruiker op de website gepost worden, mogen niet gezien worden als inhoud, meningen en/of tips die door Luxottica, de bestuursleden, werknemers of vertegenwoordigers gereviewd, goedgekeurd, ondersteund of uitgedrukt zijn. Luxottica, bestuursleden, werknemers of vertegenwoordigers kunnen net zo min voor dergelijke inhoud, meningen en/of tips aansprakelijk worden gesteld, tenzij in het geval van fraude, ernstige nalatigheid of omstandigheden waarin een dergelijke aansprakelijkheid juridisch niet beperkt of uitgesloten kan worden.

AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN VOOR INHOUD GEPOST DOOR GEBRUIKERS

Zonder het bovenstaande te benadelen behoudt Luxottica zich het recht voor om inhoud gepost door gebruikers of andere inhoud die door gebruikers voorgesteld wordt te publiceren of te weigeren, alsmede de mogelijkheid om naar diens goeddunken en zonder mededeling of rechtvaardiging en zonder aansprakelijkheid voor Luxottica en/of andere ondernemingen binnen dezelfde groep dergelijke inhoud gepost door gebruikers of andere inhoud na de publicatie te verwijderen.

VRIJSTELLING EN SCHEIDBAARHEID

Als wij niet aandringen op de strikte naleving van een willekeurige voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden, kan dat niet worden gezien als een vrijstelling van een aanverwante of andere standaardprestatie of het uitblijven hiervan. Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met de toepasselijke wet of gerechtelijke uitspraak, waaronder maar niet uitsluitend de bovenstaande garantiebeperkingen en aansprakelijkheidslimieten, als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, kunnen de andere voorwaarden niet ongeldig worden verklaard en zullen ze in kracht blijven voor zover dit wettelijk is toegestaan. Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat zal de ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde vervangen worden door een geldige en uitvoerbare voorwaarde die duidelijk overeenstemt met het doel van de originele voorwaarde. In ieder geval zal de rest van deze gebruiksvoorwaarden blijven gelden.

TOEPASSELIJKE WET

Deze overeenkomst en alle rechten en plichten van de partijen worden geregeld door en verklaard in overeenstemming met de Italiaanse Wet, zonder jouw rechten van een andere toepasselijke wet, hetgeen niet uitgesloten kan worden, te benadelen. We sluiten geen enkel recht uit waar jij als consument recht op hebt om een klacht in te dienen bij de rechtbanken van jouw land of om een mediator aan te wijzen om een minnelijke schikking te treffen, in overeenstemming met de wetgeving van jouw land en de consumentenwet.

RUBRIEKEN

De rubrieken worden slechts voor het gemak gebruik en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze overeenkomst.